2018-06-19 Πρόεδρος παιδαγωγός (Emmanuel Macron)

Το παράδειγμα, πως μια κοινωνία μπορεί να παιδαγωγήσει τους πολίτες ώστε να μην προκύψουν πολίτες και πολιτικοί με αγοραίο λόγο και ύφος.